& Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van produkten of diensten tussen janse & broeders trainingen en opdrachtgevers, resp. hun rechtspersoon.

1.2 Acceptatie

De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden welke de opdrachtgever heeft ontvangen van janse & broeders trainingen.

1.3 Afwijkingen

Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Grondslagen

Offertes van janse & broeders trainingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het adviestraject heeft verstrekt. janse & broeders trainingen zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen van janse & broeders trainingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand wanneer janse & broeders trainingen binnen veer­tien dagen nadat de opdracht mondeling of schrifte­lijk is ontvangen, deze bevestigen, dan wel met de uitvoering ervan beginnen.

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die janse & broeders trainingen nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van janse & broeders trainingen betrokken (zullen) zijn.

5. Het betrekken van derden bij de opdracht uitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door janse & broeders trainingen geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Personeel

6.1 Wijziging begeleidingsteam
janse & broeders trainingen kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het begeleidingsteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten opleiding- en advies-diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Een wijziging van het begeleidingsteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met janse & broeders trainingen plaatsvinden.

6.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van beide partijen mag tijdens de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indienstreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

7. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, staat in de offerte of bevestigingsbrief aangegeven. Ook staat daar of de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere op­drachtgebonden kosten zijn inbegrepen.

Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

8. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in het artikel 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan janse & broeders trainingen met een beroep op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

9. Wijziging van de opdracht c.q. meer werk.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal janse & broeders trainingen dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal janse & broeders trainingen de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Duur en wijziging van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve de inspanning van janse & broeders trainingen worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die janse & broeders trainingen verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. janse & broeders trainingen kan dan ook niet vantevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 15 dagen na dag­tekening daarvan dient de opdrachtgever janse & broeders trainingen hierover te berichten.
Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.
Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft janse & broeders trainingen vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
janse & broeders trainingen mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
janse & broeders trainingen behoudt daarbij aanspraak op de betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden ge­steld. Voorzover dit extra kosten met zich mee­brengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Annulering

Indien op verzoek van de opdrachtgever een advies- of opleidingspro­ject wordt geannuleerd of uitgesteld, dan geldt de volgende regeling:
· tot twee maanden voor aanvang is 0% van het geof­freerde honorari­um verschuldigd;
· tot één maand voor aanvang is 50% van het geof­freerde honorarium verschuldigd;
· vindt de annulering of het uitstel binnen één maand voor aanvang plaats, dan is 100% van het geoffreer­de honorarium verschuldigd.
· de annuleringsregeling van hotels, conferentie-oorden en dergelijke staat los van hierboven onder sub a vermelde en kunnen van geval tot geval verschillen.
Voor individuele coaching of begeleiding geldt de volgende annuleringsregeling:
· een week voor aanvang van de sessie is 0% van het geof­freerde honorari­um verschuldigd;
· tot 24 uur voor aanvang van de sessie is 50% van het geof­freerde honorarium verschuldigd;
· vindt de annulering of het uitstel binnen 24 uur voor aanvang plaats, dan is 100% van het geoffreer­de honorarium verschuldigd.

13. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van janse & broeders trainingen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van janse & broeders trainingen.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor het gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de op­dracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Vertrouwelijkheid

janse & broeders trainingen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. janse & broeders trainingen zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van janse & broeders trainingen geen mededelingen doen over de aanpak van janse & broeders trainingen, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

15. Aansprakelijkheid

janse & broeders trainingen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door janse & broeders trainingen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat janse & broeders trainingen voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij de gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft ver­werkt.

16. Overmacht

Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis lijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke janse & broeders trainingen niet kan worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijken mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft janse & broeders trainingen het recht zonder alsdan tot enige schadevergoe­ding gehouden te zijn, de uitvoe­ring der verbintenis op te schorten danwel de verbintenis ontbonden te verklaren.
Als “overmacht” wordt ondermeer beschouwd: alle onvrij­willige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of ge­deel­telijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers of free-lancers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenis­sen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggen­schap van janse & broeders trainingen vallen.

17. Klachtenregeling

janse & broeders trainingen heeft een klachtenprocedure opgesteld en is gehouden aan de beroepscode van Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden.
De vereniging kent een beroepscode, waardoor alle leden gehouden zijn naar inhoud en geest van deze code bij de uitoefening van hun beroep te handelen.
De beroepscode wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
Ten behoeve van de handhaving van de beroepscode kent de vereniging een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Beide instanties bestaan uit leden, eventueel aangevuld met externe deskundigen. Raad van Toezicht en College van Beroep worden door de Ledenvergadering benoemd, met dien verstande dat leden van de Raad respectievelijk het College voor drie jaar worden benoemd, met een maximale herbenoemingsmogelijkheid van nog eens drie jaar.
Klachten tegen een lid met betrekking tot het niet naleven van de beroepscode dienen te worden ingediend bij de Raad van Toezicht. Deze zal – na onderzoek van de klacht en het toekennen van het recht van hoor en wederhoor – een uitspraak doen.
Tegen de uitspraak van de Raad van Toezicht is beroep mogelijk bij het College van Beroep. Deze zal – na onderzoek van het beroep en het toekennen van het recht van hoor en wederhoor – een finale uitspraak doen, welke voor alle partijen bindend is.
De uitspraak van Raad van Toezicht, respectievelijk van het College van Beroep wordt door het bestuur ten uitvoer gelegd.
Raad van Toezicht en College van Beroep voeren hun taak uit overeenkomstig de reglementering van werkzaamheden. Deze reglementering wordt separaat door de ledenvergadering vastgesteld en ligt ter inzage ten kantore van de vereniging.

18. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19. Geschillenregeling

Terzake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal uitsluitend de burgerlijk rechter bevoegd zijn. Behoort een geschil in eerste instantie tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, dan zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de arrondissementsrechtbank te Zutphen, tenzij janse & broeders trainingen uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de plaats van de opdrachtgever.

Joppe, januari 2012