Ondersteuning reorganisatie

Een GGZ instelling vraagt onze ondersteuning bij de veranderingen in de langdurige zorg.

Er vindt een totale transitie plaats in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie heeft te maken met een terugloop van patiënten terwijl de complexiteit van de patiëntengroep toeneemt. En dat alles met een teruglopend budget. Dat vraagt een hele omslag.

De organisatie zit al vol in de omslag als wij worden benaderd met de vraag het circuit langdurige zorg hierin te ondersteunen. Thema’s die spelen zijn zelforganisatie, zelfredzaamheid van patiënten en herstructurering. De reorganisatie is in volle gang.

Afdelingen worden samengevoegd en locaties worden gesloten. Nieuwe structuren en werkmethodes worden ingevoerd. Het is afbreken en opbouwen tegelijkertijd. Dat vergt veel van de medewerkers en het management.

In onze aanpak kiezen we voor twee stromen. Enerzijds starten we met het management en anderzijds direct met de teams waar de nood het grootst is. Met de anderen teams worden contacten gelegd en gekeken of er gedurende het traject vraagstukken ontstaan.

Zo zijn er teams waar verschillende incidenten hebben geleid tot een situatie van wantrouwen en een moeizame samenwerking. Ook zijn er teams die door de vele samenvoegingen en vertrek van collega’s gedesintegreerd zijn geraakt. Het is dan ieder voor zich geworden. Juist in deze teams zie je dat het parallelle proces sterk optreedt (lees hierover ook ons blog: Waarom problemen terugkeren).

De interventies in de teams zijn gericht op:

  • Inzicht krijgen in de gebeurtenissen en de impact die het heeft gehad op het team en de onderlinge samenwerking.
  • De orde herstellen door stabilisering, structuur aanbrengen en processen laten werken.
  • Ondersteuning in het werkproces door reflectie op gedrag en de effecten daarvan (o.a. tijdens overleggen en intervisie)

Met het circuitmanagement maken we een analyse van de ontstane situatie, maken scherp waarom het loopt zoals het loopt, ontwikkelen een veranderstrategie en werken aan hun onderlinge samenwerking.

We creëren werkconferenties, trainingen met het management, en maken met elkaar een veranderagenda. Coachen zonodig managers. We dalen af door de organisatie en zo komen ook de andere teams aan bod.

Charles van der Weide

Charles van der Weide

circuitmanager behandelzaken GGZ Drenthe

“Door hun systemische analyse en het hanteren van organisatie-opstellingen hebben zij ons meerdere malen geholpen om teams, die te maken hadden gekregen met calamiteiten, via een proces van waarneming en acceptatie, weer in de beweging te zetten richting groei en functionele samenwerking.”

Alette Kleinsman

Alette Kleinsman

psychiater/clusterhoofd behandelbeleid

“Er is rust op de afdeling, personeel heeft het naar de zin, patienten en familie geven aan tevreden te zijn over de zorg (een enkeling kan ook vergelijken, ze zien duidelijke verbeteringen). We zijn erg tevreden over het proces dat Wieger begeleid heeft.”